REGULAMENT AL TOMBOLEI

“Câştigă un aparat de măsură a umidităţii” 

 

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL TOMBOLEI

Organizatorul tombolei “Câştigă un aparat de măsură a umidităţii” este S.C. Life Art Distribuţie S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Partiturii, nr.8, număr de ordine în Registrul Comerţului J40/2012/2003, Cod Unic de Înregistrare fiscală RO 15202911. Organizatorul tombolei este înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu numărul 36072.

Tombola se va derula conform prevederilor prezentului regulament obligatoriu pentru toţi participanţii. Regulamentul tombolei va fi publicat pe perioada desfăşurarii promoţiei pe site-ul www.lifeart.ro. Regulamentul este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant la adresa Organizatorului. Organizatorul işi rezervă dreptul de a modifica/completa şi/sau schimba Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfaşurarea Tombolei, cu condiţia înştiinţării prealabile a participanţilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia. Eventualele modificări vor intra în vigoare numai după ce vor fi aduse la cunoştinţa publicului pe site-ul www.lifeart.ro.

 

SECŢIUNEA 2. LOCUL ŞI DURATA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI

Tombola „Câştigă un aparat de măsură a umidităţii” se va desfăşura în perioada 19 septembrie – 23 septembrie şi urmează să fie organizat şi desfăşurat în cadrul Concursului Naţional al Montatorilor de Pardoseli din Romania şi Expoziţiei Art Floors 2015. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a prelungi perioada concursului pe parcursul derulării acestuia, dar nu înainte de a anunţa acest lucru în mod public.

 

SECŢIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE ŞI CONDIŢII DE PARTICIPARE

Concursul „Tombola – Câştigă un aparat de măsură a umidităţii” este accesibil tuturor persoanelor fizice rezidente în România dar şi persoanelor membre a Uniunii Europene.

Participanţii trebuie sa fie posesori ai unui buletin de identitate sau CI (cu un CNP valabil, ce poate fi verificat). La acest concurs nu se pot înscrie angajaţii firmei Life Art Distribuţie precum şi membrii familiilor acestora (ex. copii, părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie). Pot participa doar persoanele care au completat corect, complet şi inteligibil talonul de participare la Tombolă şi l-au depus în urna amplasată în incinta Complexului Romexpo.

Prin participarea la această tombolă, participanţii sunt de acord să se supună şi să respecte prevederile, termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la promoţie se consideră acceptarea automată a înregistrării în baza de date a companiei S.C. LIFE ART DISTRIBUŢIE S.R.L. şi a primirii oricăror tipuri de mesaje legate de campanie din partea Organizatorului, pe întreg parcursul concursului. Scopul constituirii bazei de date este desemnarea câştigătorilor campaniei.

Dacă se va constata în urma verificării taloanelor din tombolă că un participant a introdus mai mult de un talon în urnă, toate taloanele introduse cu numele acestuia vor fi scoase şi se va repeta extragerea. Dacă acesta a câştigat premiul pus în joc, câştigul se va anula iar aparatul va fi dat următorului câştigător în urma reevaluării.

Regulamentul este disponibil pe website-ul www.lifeart.ro

 

SECŢIUNEA 4. MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Înscrierea în concurs se face prin intermediul completării talonului de participare, în perioada 19 septembrie – 23 septembrie 2015.

Concursul se va desfăşura în perioada 19 septembrie – 23 septembrie 2015 astfel:  Pentru a putea participa la acest concurs şi pentru a se înscrie în mod oficial în concurs, este obligatoriu ca participantul să respecte toate condiţiile înscrise în prezentul regulament.

Următoarele informaţii trebuie completate în mod obligatoriu la înscrierea în concurs: Nume, Telefon, Email, Firma, Funcţia, Sunt interesat de. Aceste informatii vor fi completate pe talonul de participare ce poate fi găsit la standul Life Art din cadrul Concursului Naţional al Montatorilor de Pardoseli din Romania şi Expoziţiei Specializate Art Floors 2015.

Furnizarea acestor date de către participant, în vederea validării sale pentru tragerea la sorți de la finalul tombolei, reprezintă acordul implicit al acestuia că datele respective pot fi folosite pe perioada tombolei dar şi după încheierea acesteia. După ce datele de mai sus au fost furnizate și verificate, se vor  introduce in sistemul centralizator care se va constitui într-o bază a participanţilor la această tombolă. Extragerea câştigătorilor va avea loc pe 23 septembrie 2015 la orele 19:00, iar câştigătorul va fi anunţat pe loc cât şi pe site-ul www.lifear.ro

 

SECŢIUNEA 5. PREMIUL ACORDAT ŞI ALOCAREA PREMIULUI PRIN TRAGERE LA SORŢI

În cadrul concursului „Tombola – Câştigă un aparat de măsură a umidităţii”, va fi acordat un Aparat de măsură a umidităţii Hydromette BL Compact de la firma GANN, în valoare de 763 RON TVA inclus.

Câştigătorul va fi anunţat prin intermediul unul apel telefonic şi publicat pe site-ul www.lifeart.ro timp de două săptămâni.

Pentru a fi validat drept câştigător, participantul la Tombolă, desemnat câştigător trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

A. Să îndeplinească condiţiile descrise în Secţiunea 3 a prezentului Regulament;

B. Sa raspundă la telefon/email când va fi contactat de către organizator sau reprezentanţii acestuia,

pentru a i se acorda premiul.

Participantul va fi contactat de maxim 3 ori, în termen de 10 zile lucrătoare de la încheierea campaniei. Daca în urma contactării participantul nu răspunde la telefon/email, acesta pierde calitatea de câştigător. Convorbirile telefonice nu vor fi înregistrate.

C. Să prezinte, la cererea Organizatorului actul de identitate in original şi/sau copie.

Premiul va fi ridicat personal de câştigător din Showroom-ul Life Art Distributie: B-dul Iuliu Maniu nr 15, corp C40, sector 6, Bucuresti, prin anunţarea în prealabil a organizatorului. Organizatorul nu transmite premii prin Poşta Română sau alte servicii de curierat.

La predarea premiului se va completa de către Organizator împreună cu câştigătorul un Procesul Verbal de predare-primire a premiului ce va cuprinde pe lângă datele de identificare ale caştigătorului, premiul câştigat, o declaraţie pe proprie raspundere a câştigătorului, în sensul că îndeplineşte condiţiile de participare impuse de prezentul Regulament, data predării premiului şi semnătura acestuia.

Participantul la Tombolă, desemnat câştigător, care refuză sau se află în imposibilitatea de a îndeplini cel puţin una dintre condiţiile prezentate mai sus, îşi pierde în mod automat calitatea de câştigător şi nu poate intra în posesia premiului. În cazul în care câştigătorul unuia dintre premii este în incapacitate fizică de a se deplasa la Showroom-ul Life Art Distribuţie, atunci este necesară existenţa unei procuri semnată şi autentificată la un Notar de către câştigător, procură ce dă dreptul persoanei împuternicite de a primi premiul respectiv, inclusiv semnarea unei declaraţii prin care exonerează Organizatorul de orice răspundere care ar putea decurge din acordarea oficială a premiului, precum şi de plată de despăgubiri sau reclamaţii de orice natură în legătură cu acesta.

 

SECŢIUNEA 6. ERORI, COMUNICĂRI PUBLICITARE NECORESPUNZĂTOARE

Organizatorul, precum şi alte persoane implicate în organizarea Tombolei nu îşi asumă nici o răspundere pentru eventualele greşeli de tipar de pe comunicările publicitare.

Reclamatiile referitoare la premiul câştigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi în responsabilitatea organizatorului. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei tombolei promoţionale.

 

SECŢIUNEA 7. CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protecţia datelor personale stocate pe durata Tobolei. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor / câştigătorilor la prezenta Tobolă şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei in vigoare. Participantul la tombolă, în calitate de persoană vizată, are conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14) şi dreptul de opoziţie (art. 15).

 

SECŢIUNEA 8. FORŢA MAJORĂ

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui apariţie pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum şi orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului şi care poate interzice sau modifica termenii acestuia, etc. Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea campaniei,

Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi impiedicată sau întârziată, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul dacă invocă forţa majoră este obligat să comunice participanţilor la promoţie, în termen de 5 zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia.

 

SECŢIUNEA 9. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanţii la Tombolă, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române de la sediul Organizatorului. Prezentul regulament este guvernat de legislaţia românească. În cazul în care una sau mai multe prevederi ale acestui regulament sunt declarate nule şi neavenite sau neexecutorii, celelalte clause vor rămâne în vigoare.